Formue Nord begär konvertering av aktier i Redwood Pharma

09/01

Forskningsbolaget Redwood Pharma uppger i ett pressmeddelande den danska fonden Formue Nord Markedsneutral nu har begärt konvertering av 1 miljon kronor och att konverteringskursen har fastställts till 5,4160 kronor per aktie.

I oktober 2018 beslutade Redwood Pharma om en riktad konvertibelemission till fonden. Emissionen skedde med stöd av ett avtal om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018, enligt vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31 december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 miljoner kronor.

Dagens konvertering motsvarar 9 procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen för de femton handelsdagar som föregick konverteringen.

Dagar där Formue Nord står för 20 procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i förekommande fall exkluderade från beräkningen.

Den totala utspädningseffekten för konverteringen är cirka 1,5 procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat om en emission av 61 545 sådana optioner med en teckningskurs om 7,04 kronor.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire